+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Transport wewnętrzny

LEAN LOGISTICS MTM
najlepsze wsparcie logistyki

Oferta na przeprowadzenie warsztatów praktycznych wraz z pokierowaniem projektem usprawniającym funkcjonowanie transportu wewnętrznego

Poniżej przedstawiam ofertę projektu logistycznego Grupy DPG Staworzyński.

Dodatkowo oferta dostępna w wersji PDF: oferta projektu logistycznego

1.     Wstęp, doświadczenie, metodyka

      Od kilkunastu lat zajmuję się usprawnianiem funkcjonowania i reorganizacją kluczowych obszarów przedsiębiorstw. W tym czasie jako trener, konsultant, inżynier i manager zarządzający ciągle powiększam spektrum praktycznego doświadczenia, czego potwierdzeniem jest przeprowadzonych skutecznie kilkadziesiąt projektów. Więcej dodatkowych informacji dot. mojego doświadczenia oraz referencji można uzyskać na:

Dodatkowo posiadając doświadczenie jako Prezes Zarządu spółki pracującej w międzynarodowych koncernach, stawiającej bardzo wysokie wymagania od Zarządu, potrafię bazując na tym doświadczeniu sposób realizacji projektów dostosować do wysokich oczekiwań Zarządów firm zlecających realizację projektu.

2.   Cele projektu

Głównymi celami proponowanego projektu jest:

 • przetransferowanie „know-how” w zakresie metodyki realizacji projektów optymalizacji i standaryzacji procesów transportu wewnętrznego.
 • usprawnienie funkcjonowania transportu wewnętrznego w zakresie poprawy jakości, terminowości i efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, środki transportu i powierzchnia) z wykorzystaniem narzędzi do analiz elementarnych ruchów logistycznych.
 • Wprowadzenie wskaźników efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, środki transportu i powierzchnia)
 • Redukcja kosztów transportu wewnętrznego

3.   Zakres projektu

Wg przyjętej poniżej metodyki zakresem może zostać objęty cały transport wewnętrzny jednego zakładu włącznie z magazynami (od wejścia do wyjścia) lub jeden wybrany mniejszy.

4.   Forma przeprowadzenia projektu

Projekt zostanie przeprowadzony zespołem projektowym, który zostanie zbudowany z osób bezpośrednio zatrudnionych w firmie Zleceniodawcy lub zewnętrznych zaangażowanych przez Zleceniobiorcę. Szczegóły w zakresie wyboru zespołu projektowego podjęte zostaną w kolejnym etapie omawiania szczegółów.

W poniżej przedstawionej formie realizacji określony jest sposób zaangażowania Managera Projektu (MP) jako konsultanta i trenera zespołu projektowego. Czas zaangażowania Managera Projektu ograniczony jest do 6 jednodniowych wizyt.
 

Proponowany sposób realizacji działań:

1)   Przed 1 wizytą przygotowanie przez Zleceniobiorcę wg wytycznych MP:

-       dane systemowe tak aby można je było poddawać obróbce w excelu

-       layout zakładu z oznaczonymi drogami transportowymi i polami odkładczymi

2)   Dzień 1

-       Wizyta na zakładzie, obserwacja głównych strumieni transportowych

-       Prezentacja metodyki projektu, wytłumaczenie  logiki, ustalenie celów

-       Analiza danych systemowych w których zapisywany jest ruch materiału

-       Określenie niezbędnych danych do zebrania

-       Konstrukcja tabeli transportowej

-       Wyznaczenie dalszych działań i wytłumaczenie sposobu ich realizacji

3)   Dzień 2

-       Analiza zebranych danych i wykonanych zadań, konsultacje, wyjaśnienia

-       Wyznaczenie kolejnych kroków

-       Omówienie konstrukcji tabeli czynności manualnych występujących w transporcie wewnętrzny,

-       Wytłumaczenie konstrukcji normatywów logistycznych wraz z przekazaniem niezbędnych konspektów informacyjnych (materiały z teorią) i normatywów

-       Wyznaczenie dalszych działań i wytłumaczenie sposobu ich realizacji z wykorzystaniem normatywów ruchów elementarnych w logistyce

4)   Dzień 3

-       Analiza zebranych danych i wykonanych zadań, konsultacje, wyjaśnienia

-       Weryfikacja przygotowanych analiz ruchów elementarnych

-       Wyznaczenie kolejnych kroków

-       Ustalenie sposobu połączenia danych ilościowych w kompletną tabelę transportową

5)   Dzień 4

-       Analiza prawidłowości uzupełniania tabeli transportowej

-       Omówienie możliwości optymalizacji, wskazanie głównych obszarów z potencjałem

-       Wytłumaczenie sposobu tworzenie wykresu Sankey

-       Ustalenie kolejnych kroków

6)   Dzień 5

-       Analiza prawidłowości uzupełniania tabeli transportowej

-       Sporządzenie tabeli z zestawieniem efektywnego wykorzystania pracowników i środków transportu

-       Omówienie możliwości optymalizacji, wskazanie głównych obszarów z potencjałem

-       Wytłumaczenie sposobu tworzenie wykresu Sankey

-       Przekazanie sposobu tworzenie tabel transportowych dla różnych wariantów optymalizacji

-       Omówienie konstrukcji i zawartości prezentacji końcowej

-       Ustalenie kolejnych kroków

7)   Dzień 6

-       Analiza końcowa danych wraz z wynikami, ostateczne drobne korekty

-       Dokończenie prezentacji końcowej - korekty

-       Prezentacja wyników przez dyrekcją

8)   Przygotowanie raportu w formie pisemnej

Opcjonalnie może zostać przygotowany w formie pisemnej raport z przeprowadzonego projektu. Raport będzie zawierał opis przebiegu projektu, zrealizowanych i odrzuconych zadań. W raporcie wskazane zostaną przedstawione korzyści z realizacji projektu oraz wskazane ewentualne punkty krytyczne stanowiące największe ryzyko projektu. W przypadku zlecenia niniejszego raportu doliczony zastanie dodatkowy koszt.

Dla potrzeb realizacji projektu Zleceniodawca musi zagwarantować możliwość dokonania obserwacji w normalnych warunkach pracy w/w obszarów. Przed przystąpieniem do warsztatów Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania w wersji elektronicznej niezbędnych danych opisujących badany obszar (ilościowe, graficzne). Rodzaje danych zostaną ustalone wspólnie pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.

5.   Grupa robocza

Niniejsze projekty poprowadzi Manager Projektów i trener (Paweł Staworzyński) z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji działań usprawniających w różnych branżach produkcyjnych i usługowych. Wsparcie projektu świadczone jest przez wykwalifikowanych Inżynierów Projektów kierowanych przez MP. Metody i narzędzia do wykorzystania w realizacji proponowanej współpracy z powodzeniem stosowane są od ponad 60 lat na całym świecie w dużych międzynarodowych koncernach jak i w mniejszych firmach o zasięgu lokalnym.

6.   Koszty

W większości przypadków koszty poniesione z opracowania i wdrożenia zmian są pokrywane przez generowane dodatkowe oszczędności w czasie znacznie krótszym niż jeden rok:

Przykład1:

Firma produkcyjna zatrudniająca 30 pracowników transportu wewnętrznego wykorzystująca 8 wózków widłowych:

 • Koszty pracownicze - 30 os. x 3 000 pln x 12 mcy= 1 080 000 pln
 • Koszty leasingu i obsługi technicznej - 8 wózków x 5 000 pln x 12mcy = 480 000 pln
 • Suma kosztów całkowitych = 1 560 000 rocznie
 • Koszt całkowity realizacji projektu (warsztaty, szkolenia, robocizna, zmiany) = 50 000 pln
 • Oszczędności po 1 roku = 340 000 pln (poprawa o 25% wykorzystania wózków bez zmiany metody transportu)

Oszczędności po 2 latach = 720 000 PLN             *ROI > 14

*na każdy wydany 1 zł oszczędność jest rzędu 14zł (SIC!!!)

 

Przykład2:

W/w przykład kosztów dla firmy która w wyniku optymalizacji zmieniła metodę transportu materiału 8 wózków widłowych zamieniając częściowo na wózki pociągowe (ciągniki) i wprowadzając zasadę  „mleczarza”:

 • 2 wózki widłowe do obsługi magazynu i załadunku/rozładunku transportów zewnętrznych
 • 2 wózki pociągowe (wózek + wagoniki i platformy na kółkach) zamiast 6 wózków widłowych
 • Koszty pracownicze - 12 os. x 3000 pln x 12 mcy= 432 000 pln (było 1 080 000 pln)
 • Koszty leasingu i obsługi technicznej - 4 wózki x 5000 pln x 12mcy = 240 000 pln (było 480 000 pln)
 • Suma kosztów całkowitych = 672 000 pln (było 1 560 000 rocznie)
 • Koszt całkowity realizacji projektu (projekt, inwestycja w nowy system transportu) = 200 000 pln

Oszczędności po 2 latach = 1 500 000 PLN          ROI = 8

7.   Gwarancja jakości – 100% zwrotu poniesionych kosztów

Warunki gwarancji są ustalane indywidualnie z poszczególnymi firmami realizującymi projekt.

Na indywidualnie określanych warunkach istnieje możliwość gwarancji 100% zwrotu poniesionych kosztów w przypadku nie osiągnięcia głównego celu projektu.

8.     Konkurencyjność oferty, wysoka jakość i zadowolenie klienta

Poniżej przedstawione jest kilka punktów uzasadniających wysoki poziom konkurencyjności oferty, wysoką jakość usługi, konkurencyjność cenową oraz znacznie szerszy zakres świadczonego wsparcia:

 1) Indywidualne potrzeby
Ze względu na nieseryjną metodę realizacji projektów podejście jest indywidualne co pozwala na dokładniejsze doprecyzowanie potrzeb konkretnego klienta.

2) Najwyższa jakość usługi
Kierowanie projektem przez MP z kilkunastoletnim doświadczeniem w optymalizacji procesów pozwala skutecznie dostosować sposób realizacji do oczekiwań klienta i specyfiki firmy. Przedstawia kluczowe zasady jakimi powinni kierować się w swoich działaniach managerowie, inwestorzy czy pracownicy. Dzięki szczegółowej analizie sytuacji i posiadanym doświadczeniu w definiowaniu najlepszych praktyk przedstawia konkretne propozycje optymalizacji łańcucha dostaw.

3) Krótkie terminy realizacji
Nasze procesy są maksymalnie zoptymalizowane  wg filozofii „szczupłego myślenia”. Dotyczy to również realizacji projektów logistycznych. Prawidłowy transfer wiedzy w zakresie optymalizacji przepływu materiału przekłada się na  krótki czas realizacji projektu oraz osiągnięcie oczekiwanych efektów po jego implementacji.

4) Konkurencyjność cenowa
Dzięki „szczupłej” strukturze naszej firmy nie ponosimy kosztów zbędnej biurokracji co pozwala na przedstawianie ofert znacznie korzystniejszych cenowo niż konkurencja przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższej jakości.

Zapraszam do współpracy

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE