+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Przeprowadzenie audytu i opracowania koncepcji optymalnego modelu procesów

Poniżej przedstawiamy standardowy  zakres tematyczny warsztatów praktycznych obejmujących opracowanie optymalnego modelu procesów planowania produkcji oraz prognozowania sprzedaży i zakupów w zakładach produkcyjnych. Zakres obejmuje 1 fazę wypracowania koncepcji i opracowania planu wdrożeniowego. W kolejnym kroku podejmowane są działania wdrożeniowe zdefiniowane w 1 etapie działań, których zakres podany jest poniżej.

Głównymi celami proponowanego projektu są:

Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania zintegrowanego procesu prognozowania sprzedaży i planowania produkcji.

Wskazanie kluczowych zmian w obecnym procesie planowania których celem będzie wdrożenia wypracowanego optymalnego modelu.

Nauka praktycznego zastosowania metod analitycznych w prognozowaniu sprzedaży, planowaniu zakupów i redukcji zbędnych zapasów materiałowych

 

1.   Zakres

Realizacja proponowanej usługi odbędzie się w 2 zakresach tematycznych:

 • Koncepcja optymalnego modelu zintegrowanego procesu planowania produkcji
 • Warsztaty w zakresie optymalizacji metod prognozowania sprzedaży

 

Koncepcja optymalnego modelu zintegrowanego procesu planowania produkcji – część 1.1 (2 dni).

 • Przeprowadzenia audytu stanu obecnego procesu planowania w w/w obszarach (sprzedaż, zakupy, produkcja, technologia, konstrukcja, jakość)
 • Wskazanie i analiza słabych ogniw zintegrowanego procesu planowania

 

Koncepcja optymalnego modelu zintegrowanego procesu planowania produkcji – część 1.2 (1 dz.).

 • Prezentacja i omówienie słabych ogniw oraz obszarów niezbędnych do modyfikacji.
 • Przedstawienie koncepcji optymalnego modelu.
 • Przeprowadzenie burzy mózgów, zebranie wniosków i wspólna analiza.
 • Wypracowanie koncepcji w całości akceptowalnej.
 • Przygotowanie listy zadań i zmian niezbędnych do wdrożenia.

 

Warsztaty w zakresie optymalizacji metod prognozowania sprzedaży i planowania zakupów
– część 2 (2 dni).

 • Przeprowadzenie analiz dotychczasowych metod prognozowania sprzedaży.
 • Prezentacja teorii w zakresie zastosowania metod statystycznych ABC i XYZ.
 • Przeprowadzenie wspólne w formie ćwiczenia analiz ABC i XYZ.
 • Weryfikacja i omówienie wyników.
 • Opracowanie optymalnej metody prognozowania sprzedaży.
 • Przygotowanie procedury prognozowania sprzedaży wraz ze ścieżką krytyczną korekty prognoz.
 • Planowanie zakupów na podstawie prognoz sprzedażowych.
 • Korekty zakupów przy zmianach prognoz sprzedażowych.
 • Definiowanie zapasów materiałowych, zapasów rotacyjnych i zapasów bezpieczeństwa.
 • Analizy ryzyka wyczerpania zapasów.
 • Optymalizacja i redukcja zbędnych zapasów materiałowych.
 • Definiowanie danych planistycznych MRP w optymalizacji zapasów.
 • Wykorzystanie pętli MRP i zaawansowanych systemów planistycznych klasy APS (Adwenced Planing System) jako modułów systemów MRP II i ERP

 

2.   Trener prowadzący

Kierownik projektów i trener (Paweł Staworzyński) z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji działań usprawniających w różnych branżach produkcyjnych i usługowych.

http://www.staworzynski.com/?5s,115

http://www.staworzynski.com/?referencje,18

 

3.   Terminy i miejsce realizacji warsztatów

Ilość dni zaplanowanych na realizację w/w warsztatów: 5 dni

Szczegółowych informacji wraz z wyceną kosztową udzielamy bezpośrednio zainteresowanym po skontaktowaniu się z nami bezpośrednio mailowo: lub telefonicznie: +48 22 290 5544 Paweł Staworzyński

 

Co zyskasz i będziesz umiał po realizacji w/w szkolenia?
1. Opracować optymalny model funkcjonowania zintegrowanego procesu prognozowania sprzedaży i planowania produkcji.
2. Wskazywać kluczowe zmiany w obecnym procesie planowania produkcji, których celem będzie wdrożenie wypracowanego optymalnego modelu.
3. Praktycznie zastosować metody analityczne w prognozowaniu sprzedaży, planowaniu zakupów i redukcji zbędnych zapasów materiałowych

Według przyjętej poniżej metodyki zakresem objęte zostaną procesy prognozowania sprzedaży i planowania produkcji przechodzące przez następujące obszary firmy:

PRODUKCJA
o Planowanie produkcji – przygotowanie planów na podstawie dostępnych zasobów produkcji i materiałów.
wyjaśnienie funkcjonalności pętli MRP i CRP funkcjonujących w ramach systemów ERP, która ma na celu sprawdzanie dostępności wolnych mocy produkcyjnych.
o Planowanie produkcji – krótkoterminowe harmonogramowanie produkcji.
Niezbędne dane planistyczne, czasy normatywne osobowe i maszynowe, czasy przygotowawczo zakończeniowe, czasy przepływu zlecenia, zastosowanie pętli MRP i CRP. Harmonogramowanie produkcji. Nagłe zmiany w planach – procedura krytyczna dla zleceń priorytetowych. Wpływ poszczególnych danych ERP na prawidłowe planowanie.
o Technologia – zarządzacie danymi planistycznymi i technologicznymi oraz zmianami w tym zakresie.
Wpływ danych technologicznych na prawidłowe planowanie produkcji, podział czasów głównych na osobowe i maszynowe, czynności przygotowawczo zakończeniowe zlecenia i zmiany roboczej, przezbrojenia, czasy uzupełniające. Normowanie procesów technologicznych i tworzenie narzędzi do szybkich i dokładnych kalkulacji czasów. Zarządzanie zmianami, przewodnik zmian. Technologie alternatywne. Zamienniki materiałowe.
o Konstrukcja – podejmowanie działań optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych, definicja zamienników materiałów zakupowych.
Zarządzanie zmianami,
o Produkcja – realizacja planów produkcyjnych.
konieczności bieżącej rejestracji rozliczeń produkcji, bieżący monitoring, utrzymywanie płynności przez wprowadzenie minimalnego okresu zamrożenia. Kioski produkcyjne. Wspomaganie planowania ERP przez moduły APS oraz manualne tablice planistyczne Heijunka.
o Płynność produkcji a elastyczność wobec zmiennych potrzeb klienta.
Bieżące przygotowanie produkcji do zmiennych planów. Respektowanie zasady JIT i JIS w procesach wewnętrznych i dostawach zewnętrznych firmy. Zamrażanie okresów planu – definiowanie długości okresu zamrożenia – dążenie do płynności produkcji przy jednoczesnej maksymalizacji elastyczności do zmiennych potrzeb klienta.

SPRZEDAŻ
o Sprzedaż – prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem metod statystycznych ABC i XYZ.
o Sprzedaż – planowanie zapasów bezpieczeństwa i rotujących dla produktów z grupy AX.
o Sprzedaż – ustalanie i weryfikacja terminów realizacji zleceń zakupu.
o Cele zastosowania systemów CRM z perspektywy planowania z wykorzystaniem ERP.
Lejek sprzedażowy – jak standaryzować pracę poszczególnych etapów sprzedażowych, wykorzystanie rejestracji szans sprzedażowych do prognozowania produkcji. Wykorzystanie systemów CRM do wyznaczania celów. Analiza ABC XYZ do prognozowania sprzedaży. Definiowanie polityki sprzedaży w oparciu o 9 grup produktowych wg klasyfikacji ABC XYZ. Rejestracja szans sprzedażowych w CRM. Zapis w ERP zamówień klienta. Weryfikacja terminów klienta z perspektywy bieżącego planu i dostępności wolnych zasobów oraz Wykorzystanie pętli MRP i CRP w tym celu.
 

ZAKUPY
o Zakupy – planowanie zakupów na podstawie prognoz sprzedażowych.
o Zakupy – planowanie zapasów bezpieczeństwa i rotujących dla materiałów kupowanych z grupy AX.
o Wykorzystanie systemów ERP w planowaniu zakupów.
Przepływ informacji z działu handlowego do działu zakupów i wczesne sygnały realizacji zakupów. Planowanie zakupów na podstawie prognoz sprzedażowych. Definiowanie poziomów minimalnych i rotacyjnych materiałów w oparciu o analizy ABC i XYZ oraz politykę zamawiania materiałów z poszczególnych 9 grup ABC XYZ. Podejmowanie działań ukierunkowanych na redukcję zbędnych zapasów przy jednoczesnym zwiększaniu dostępności materiałów. JIT i JIS jako kluczowy element w prawidłowym kształtowaniu poziomu zapasów. Definiowanie terminów realizacji dostaw, minimalnych wielkości zamawianych.

ZINTEGROWANE PLANOWANIE
o Jakość – definiowanie wskaźników jakościowych dla dostawców, procesów wewnętrznych.
o Procedura krytyczna zmiany terminu realizacji zleceń i modyfikacje krótkoterminowych harmonogramów produkcji.
o Kluczowe wskaźniki i cele jakości, terminowości oraz efektywności funkcjonowania poszczególnych ww. obszarów.
o Wykorzystanie systemów ERP w prawidłowo funkcjonującym procesie planowania w obszarach: Produkcja, Logistyka, Zakupy, Sprzedaż
Przepływ informacji i sygnałów pomiędzy poszczególnymi wydziałami z wykorzystaniem systemów ERP. Monitorowanie prawidłowości funkcjonowania poprzez kluczowe wskaźniki określające prawidłowość i efektywność funkcjonowania poszczególnych procesów. Budowanie optymalnego modelu biznesowego zintegrowanego systemu planowania z perspektywy metod wykorzystania systemów ERP a nie wyboru samego systemu. Opracowanie harmonogramu działań usprawniających funkcjonowanie systemu.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE