+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Administracja państwowa

Grupa DPG – najlepsze wsparcie administracji

Wstępna oferta przeprowadzenia projektu etatyzacji i optymalizacji funkcjonowanie wybranego wydziału Urzędu
(miasta, gminy, wojewódzkiego, powiatowego, skarbowego)

Poniżej przedstawiam ofertę wsparcia administracji
Dodatkowo oferta dostępna w wersji PDF: oferta projektu logistycznego

1.Wstęp, doświadczenie, metodyka

       Od kilkunastu lat zajmuję się usprawnianiem funkcjonowania i reorganizacją kluczowych obszarów przedsiębiorstw. W tym czasie jako trener, konsultant, inżynier i manager zarządzający ciągle powiększam spektrum praktycznego doświadczenia, czego potwierdzeniem jest przeprowadzonych skutecznie kilkadziesiąt projektów. Więcej dodatkowych informacji dot. mojego doświadczenia oraz referencji można uzyskać na:

Dodatkowo posiadając doświadczenie jako Prezes Zarządu spółki pracującej w międzynarodowych koncernach, stawiającej bardzo wysokie wymagania od Zarządu, potrafię bazując na tym doświadczeniu sposób realizacji projektów dostosować do wysokich oczekiwań Zarządów firm zlecających realizację projektu.

2.Cele projektu

Głównymi celami proponowanego projektu jest:

1)    Optymalizacja funkcjonowania wydziału w zakresie organizacji pracy i realizacji głównych zadań.
2)    Zwiększenie efektywnego wykorzystania czasu pracy pracowników.
3)    Poprawa wydajności.
4)    Skrócenie czasu realizacji głównych zadań.
5)    Obliczenie zapotrzebowania na personel na podstawie opracowanych normatywów.

3. Forma przeprowadzenia projektu

 W ramach proponowanego projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

1)    Zebranie danych i pomiary czasów elementarnych
a.    Przeprowadzone zostaną obserwacje, zebrana dokumentacja w zależności od potrzeby w formie zestawień, pomiarów czasów, szkiców, zdjęć i nagrań wideo.
b.    Opisane zostaną metody pracy, słabe i mocne punkty organizacji.
c.    Przygotowane zostaną robocze propozycje możliwości usprawnień.
d.    Dokonanie pomiarów i obliczeń czasów podstawowych z wykorzystaniem następujących technik pomiarowych:
-    Chronometraż (pomiary stoperami)
-    Nagrania wideo
-    Analizy ruchów elementarnych
-    Uzupełniająco obserwacje migawkowe, zapis własny oraz szacowanie z porównywaniem
(dla czynności o małej powtarzalności)

2)    Opracowanie i przedstawienie propozycji działań usprawniających
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji zostanie przygotowana i przedstawiona propozycja kompleksowych działań usprawniających funkcjonowanie w/w wydziału. Główne działania będą obejmowały takie obszary jak:
-    metody pracy wykonywanych głównych zadań/czynności,
-    redukcja czasochłonności wykonywanych czynności poprzez eliminację zbędnych ruchów elementarnych,
-    standaryzacja pracy i stanowisk roboczych (metoda 5S jako element Lean Office),
-    opisanie sposobu postępowania w formie procedury i instrukcji pracy standaryzowanej (format dokumentacji 5S)
-    usprawnienie procesu planowania pracy i kolejkowania zadań,
Przedstawione propozycje zostaną omówione ze Zleceniodawcą oraz przekazane w formie harmonogramu działań usprawniających (w standardzie PDCA).
Wdrożenie działań usprawniających, które będą zawarte w przedstawionym harmonogramie nie jest uwzględnione w niniejszej ofercie. Poniżej przedstawione jest wsparcie procesu wdrożeniowego w formie konsultacji.

3)    Wspólna weryfikacja propozycji i akceptacja przez Zleceniodawcę
Wszystkie propozycje zostaną wspólnie zweryfikowane ze wskazanymi specjalistami Zleceniodawcy tak aby uzyskać obustronną akceptację wybranych rozwiązań.  Dodatkowo te wspólne analizy i dyskusje pozwolą na dokładniejsze zrozumienie przez pracowników Zleceniodawcy logiki proponowanych usprawnień.
Po weryfikacji naniesione zostaną wspólnie zaakceptowane zmiany w harmonogramie działań usprawniających.
 
4)    Obliczenie zapotrzebowania na personel
Z wykorzystaniem przygotowanych normatywów czasów elementarnych oraz z uwzględnieniem zaakceptowanych zmian usprawniających przeprowadzona zostanie kalkulacja zapotrzebowania na personel z założeniem wartości zmiennych zatwierdzonych przez Zleceniodawcę.

5)    Kalkulacja oszczędności – kalkulacje ROI
Dla przedstawionych i zaakceptowanych zmian przeprowadzone zostaną wstępne wyliczenia opłacalności działań usprawniających w formie wskaźnika zwrotu inwestycyjnego ROI.

6)    Prezentacja i przekazanie danych
Przygotowane dane zostaną przekazane wybranej osobie Zleceniodawcy. W ramach niniejszego projektu przeprowadzone zostanie również 2 dniowe (w 3-4 etapach) szkolenie z:
-    Użytkowania kalkulatorów zapotrzebowania na personel
-    Kształtowania i optymalizowania stanowisk pracy
-    zasad ergonomicznego kształtowania pracy
-    stosowania zasady ekonomiki ruchów elementarnych
-    Podstaw zastosowania analiz ruchów elementarnych
-    Optymalizacji przepływu materiału

7)    Wsparcie procesu wdrożeniowego
Proces wdrożenia zmian będzie wspierany w formie jednodniowych wizyt, konsultacji, merytorycznej weryfikacji i kontroli prawidłowości realizowanych zadań. Ilość wizyt będzie określona  podczas ustalania szczegółów realizacji projektu.

4.  Zakres projektu

Wybór wydziału oraz stanowisk które będą objęte niniejszym projektem dokonywany jest po wspólnych konsultacjach z osobami decyzyjnymi danego urzędu.

5. Grupa robocza

 Niniejszy projekt nadzorował będzie Manager Projektów i trener (Paweł Staworzyński) z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji działań usprawniających w różnych branżach produkcyjnych i usługowych. Realizacja projektu będzie za pomocą inżynierów projektów Zleceniobiorcy (w zakresie podanym powyżej).
 Metody i narzędzia do wykorzystania w realizacji proponowanej współpracy z powodzeniem stosowane są od ponad 60 lat na całym świecie w dużych międzynarodowych koncernach jak i w mniejszych firmach o zasięgu lokalnym.

Zleceniodawca zobowiązany jest zagwarantować możliwość dokonania obserwacji w normalnych warunkach funkcjonowania w/w obszarów. Przed przystąpieniem do projektu Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania w wersji elektronicznej niezbędnych analiz, statystyk i danych ilościowych opisujących badany obszar. Rodzaje danych zostaną ustalone wspólnie pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.

6.Koszty

Kalkulacja kosztów przeprowadzona jest indywidulanie do każdego przypadku po wcześniejszym doprecyzowaniu zakresu realizacji projektu.

tym czasem osoby zainteresowane realizacją projektu zapraszamy do kontaktu:
-    info@staworzynski.com
-    tel: +48 504 251 505

Zapraszam do współpracy

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE