+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Poka-Yoke

    Poka-Yoke (ang. mistake proofing, error proofing) jest metodą zapobiegania wadom pochodzącym z błędów i pomyłek, które popełnia człowiek poprzez nieuwagę i brak koncentracji.

    Przy produkcji są sytuacje, gdzie na błędy pozwolić sobie nie można. Na etapie produkcyjnym można jednak zapobiec powstaniu wad. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się metoda Poka-Yoke, która nie dopuszcza do powstania błędu lub pozwala szybko go wykryć, jeszcze przed powstaniem wady.

    Za twórcę Poka-Yoke uważa się Shigeo Shingo – japońskiego inżyniera z fabryki Toyota, który jest jednocześnie wynalazcą metody SMED. Shingao kierował się starą i dobrze znaną prawdą głoszącą, iż błąd to rzecz ludzka i zaproponował, by zamiast zmuszać pracownika do stuprocentowej koncentracji zastosować na jego stanowisku pracy urządzenia, które tę koncentrację ułatwią. Shigeo Shingo postawił sobie za cel stworzenie metody zapewniającej efekt ZERO DEFEKTÓW. Taki efekt może zapewnić jedynie stuprocentowa kontrola. Shingo postawił dla takiej kontroli dodatkowe warunki:

  • autonomiczność – prowadzić ją powinna osoba wykonująca operację,
  • stuprocentowy efekt ZERA DEFEKTÓW może zapewnić tylko sprawdzenie każdego z wyrobów,
  • niskie koszty – operator prowadzi „kontrolę” wyrobu podczas wykonywania operacji. „Kontrola” jest częścią składową operacji i nie zabiera operatorowi dodatkowego czasu.

    W Poka-Yoke dzieli urządzenia ze względu na ich funkcje i stosowane metody :

Zapraszamy również na certyfikowane szkolenie z praktyką w tematyce rozwiązywania problemów i Poka Yoke

 (kliknij przycisk)

FUNKCJE REGULACYJNE:

Metoda kontroli / sterowania - polega ona na zatrzymaniu maszyny lub procesu w przypadku wystąpienia wady. Wadliwy element poprawia się lub usuwa i ponownie uruchomić maszynę.
Taki system jest efektywny z punktu widzenia eliminacji wad, ale czasem zatrzymywanie procesu może mieć negatywny wpływ na wydajność, wtedy rozważa się inne rozwiązania.

Metoda ostrzegania- polega ona na tym, że gdy wystąpił wada, operator będzie ostrzegany za pomocą alarmu dźwiękowego, świetlnego itp. Minusem takiej metody jest to, że operator może nie zareagować na alarm, wtedy wady będą nadal powstawać. Taką metodę należy stosować wtedy gdy nie można użyć pozostałych rozwiązań.

FUNKCJE USTAWIAJĄCE:

Metody kontaktu - jest to metoda polegająca na wykrywaniu określonych nieprawidłowości np: zmian kształtu, koloru, wagi ito. Detekcja jest realizowana przez czujnik lub inny mechaniczny element urządzenia Poka-Yoke. W tej metodzie wykorzystuje się różnego rodzaju czujniki np: wyłączniki krańcowe, czujniki zbliżeniowe, fotokomórki itp. które uniemożliwiają wykonanie przez operatora błędnych działań.

Metody ustalonej wartości - metoda ta polega na wykrywaniu błędów przez sprawdzenie ilości ruchów lub elementów w operacjach gdzie jest wymagane używanie odpowiedniej ilość ruchów lub użycie określonej ilości elementów. Zastosowanie mają tutaj różnego rodzaju liczniki wykonanych ruchów, np. ilości wywierconych otworów, lub przekazuje się do danej operacji wyliczoną liczbę elementów.

Metoda koniecznego kroku - polega ona na tym aby wykrywać nieprawidłowości w przypadku gdy dany ruch ma być wykonany w określonym czasie lub określonej kolejności względem kolejnych operacji. Przykładem może być sytuacja, gdzie pracownik musi pobrać element z pojemnika w określonym czasie lub sekwencji i zamontować go w wyrobie zanim ów opuści jego stanowisko. Stosuje się tutaj czujniki pobrania elementu np: fotokomórki czy wagi.

Codziennymi przykładami metody Poka-Yoke są chociażby otwory bezpieczeństwa w umywalkach, lub karty SIM w telefonach komórkowych ze specjalnie ściętym narożnikiem.

Źródła: Z. Huber - „Poka-Yoke”, huber.pl, J. Łuczak „Metody i techniki zarządzania jakością”

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE